fbpx
A

Allergen

Ämne som kan utlösa allergiska reaktioner.
B

Bekämpningsmedel

Kemiska produkter och biotekniska organismer för vilka krav på godkännande gäller, så kalladespecialreglerade produkter.Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 2 § miljöbalken).

Bioackumulerande ämnen

Sådana ämnen som lagras i vävnader.

BPA Bisfenol A

Bis Phenol A, Bisfenol A, även kallat 4,4'-dihydroxi-2,2-difenylpropan och BPA, är en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A är en organisk förening där två fenolmolekyler bundits till samma kol i en propankedja.

BP (BPA) – Bisfenol, en grupp ämnen där bisfenol A (BPA) är hormonstörande och det misstänks att även andra ämnen i gruppen har liknande egenskaper (BPS, BPF, BPAF med flera)

Bromerade flamskyddsmedel

Material som används för att skydda mot brand i plast, gummi och textilier och som innehåller ämnet brom.

Biologiskt nedbrytbar

Betyder att ett ämne på naturlig väg
kan brytas ned till andra ämnen.
C

Certifiering

Intyg/bevis på att något uppfyller vissa standarder som ställts av standardiseringsorgan inom ett område.

Cocktail-effekt

Kombinerad effekt av en blandning av kemikalier, som kan vara större än de enskilda ämnenas effekt var för sig.

ChemSec (International Chemical Secretariat)

Internationella kemikaliesekretariatet är en
samarbetsorganisation med syfte att skynda på utfasningen av farliga kemiska ämnen. Står bakom
SIN-listan.
D
E

EDC/EDS

Endocrine-disrupting chemical/compound/Endocrine-disrupting substance Hormonstörande ämne.

Endocrine Disrupting Chemicals = engelsk term för hormonstörare EN71-standarder – en serie standarder som anger hur leksaker ska testas samt gränsvärden för förekomst eller migration av ämnen som regleras enligt leksaksdirektivet.

EG-nummer

Sjusiffrigt identifieringsnummer för kemiska ämnen på EU-marknaden. Ämnen som fanns på marknaden före 18 september 1981 räknas till existerande ämnen och börjar på 200 eller 300.

Ämnen notifierade/anmälda efter 18 september 1981sätts upp på listan över nya ämnen (ELINCS) och börjar på 400. Den nummerserie som börjar på 500 tar upp "No longer polymers" (NLP), dvs. ämnen som vid den första inventeringen ansågs vara polymerer och därmed inte behövde tas upp på EINECS.

Exponering

Utsträckning i vilken människor och miljö kommer i kontakt med/utsätts för farliga ämnen.

Ekologisk

Odlad, uppvuxen och förvarad utan användning av kemikalier, växtgift, bekämpningsmedel och andra kraftfulla gifter. Existerar i, eller är formad av naturen; inte artificiell. Refererar i allmänhet till obesprutade och icke genmanipulerade ingredienser som kommer från ekologiskt odlade plantor med respekt för miljön. Inga kemiska bekämpningsmedel och ingen konstgödsel får användas i odlingen. I verkligheten räcker det att en hudvårdsprodukt som marknadsförs som ekologisk innehåller endast en liten del ekologiska ämnen.

F

Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel används för att göra ett material mindre lättantändligt. Exempel på produkter
som kan innehålla flamskyddsmedel är textilier, möbler, skyddskläder, gummikablar, isoleringsmaterial
och elektronisk utrustning. Flamskyddsmedel kan vara miljö- och hälsofarliga. Vissa av dem är svårnedbrytbara och ansamlas i organismer. En del av dem är även misstänkta för att vara hormonstörande. Vanligast är dessa egenskaper bland bromerade flamskyddsmedel, vilka dessutom påvisats i bröstmjölk och blod hos människor.

Ftalat

För att plast och gummi i bland annat golv, leksaker, väskor och lim ska få mjuka egenskaper kan
man tillsätta mjukgörare. En vanlig grupp mjukgörare är ftalater. De är ofta tillsatta i plast gjord av
polyvinylklorid, mera känd som PVC eller vinyl.
Ftalater kan läcka från varan och tas upp av kroppen genom huden eller födan. Man har kunnat
uppmäta förhöjda halter i blod, urin och bröstmjölk hos människor. Flera av de ftalater som
används har visat sig vara hormonstörande.
G

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell miljömärkning för kläder och textilier som omfattar både sociala och miljömässiga krav. Märkningen ser till hela produktionskedjan; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget/textilen. För mer information se GOTS hemsida.
H

Hormonstörande

Ämnen som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka skada på organismer, populationer eller ekosystem.

Högfluorerade ämnen

Högfluorerade ämnen är ett samlingsbegrepp som innefattar både perfluorerade och polyfluorerade ämnen.
I

INCI

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

Internationell nomenklatur för ämnen i kosmetiska produkter.

Icke syntetisk (naturlig)

Ett ämne som härrör från mineral, växt, eller djur och att det inte genomgår en syntetisk process. Vid tillämpningen av denna del, är icke syntetiskt använt som en synonym för naturlig.
J
K

Kemikalier

Kemikalier är ett samlingsnamn för kemiska ämnen och blandningar. Dessa förekommer i både i naturligt tillstånd eller framställs industriellt. Idag använder vi mer kemikalier än någonsin, både i hemmet och på arbetet.

Du kan bli exponerad för kemikalier genom inandning, genom huden eller vid förtäring.
L
M
N

Naturligt

Kommer från naturen. Har ej blivit modifierad och är ej artificiell. Har ej blivit processad med hjälp av skadliga kemikalier. Kan vara odlad eller vildväxande. Är ej en oleokemikalie.

Naturlig

Behöver inte betyda att ingrediensen kommer direkt från jorden eller växten och att den är minimalt processad. Den kan till och med vara framställd inom storskalig industri med hjälp av kemikalier från petroleumindustrin eller med hjälp av genmodifierade mikroorganismer. Och råmaterialet – grödan – kan faktiskt vara besprutad och bidra till skogsskövling.

Nitrosaminer

Ämnen som bildas oavsiktligt vid gummitillverkning och i tarmen av bakterier efter köttkonsumtion.
O

Organic

Det engelska ordet för ekologisk.
P

PVC

Polyvinylklorid, en plastsort som tillverkas från det cancerframkallande ämnet vinylklorid.

PAH

En grupp av ämnen som finns ibland annat petroleum samt bildas vid förbränning av
organiskt material. Långtidsexponering med höga doser av ett flertal PAH-ämnen kan skada immunsystemet, lever och njurar, och störa hormonsystemet. PAH kan enligt djurförsöksmodeller
skada arvsanlagen och framkalla tumörsjukdomar. PAH kan också öka risken för att få cancer.

PCB

En grupp av ämnen som är svårnedbrytbara och långlivade. PCB är ett av våra mest
kända miljögifter. Vissa PCB är skadliga för människor, djur och miljö bland annat genom att
påverka nervsystem och fortplantningsförmåga.

Persistenta ämnen

Svårnedbrytbara ämnen som finns kvar i miljön under en lång tid.
Q
R

Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med inriktning på mänskliga rättigheter. Rättvisemärkningen garanterar att odlarna har fått skälig betalning för sitt arbete, att barnarbete motverkas och att ekologisk odling uppmuntras.

Reproduktionsstörande

Ämne som kan skada människans förmåga att fortplanta sig, det vill säga skada reproduktionen. Det kan röra sig om skador på könsceller eller skador på ett foster/barn under utvecklingen.
S

Syntetisk

USDA’s definifion av syntetisk och icke syntetisk:
Ett ämne som är formulerat eller tillverkat genom en kemisk process eller genom en process som kemiskt förändrar en substans ur naturligt förekommande växter, djur eller mineralkällor, förutom att denna benämning inte skall tillämpas på ämnen som skapats av naturliga biologiska processer. Syntetiska ingredienser är i allmänhet inte tillåtna i produkter som är ekologiska.

T
U
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö